การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อกการพัฒนาท้องถิ่น

โพสต์ข้อมูลโดย :

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อกการพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานการการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด :