การประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เกาะสำโรง ประจำปี 2562

โพสต์ข้อมูลโดย :

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งผลการเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ประจำปี 2562  โดยมีผลคะแนนดังนี้
 

ด้านที่ 1

บริหารจัดการ 100%

ด้านที่ 2

การบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา 100%

ด้านที่ 3

การบริหารงานการเงิน
และการคลัง 100%

ด้านที่ 4

 บริการสาธารณะ 100%

ด้านที่ 5

ธรรมาภิบาล  100%

รวม 5 ด้าน

เฉลี่ยด้านละ 20% 

รวม 100%

92.92% 92.84% 70.76% 79.35% 96.00%

 

86.37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด :