การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (LPA)

โพสต์ข้อมูลโดย :

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) 
ประจำปี 2563

  หน่วยที่ 1 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

180. องค์กรปกครอรงส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  : 

         2. มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)   :   -ไม่มี-
         3. ประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อปท.  
         4. มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
         5. มีการดำเนินการจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5 ตัวชี้วัด : 

181. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
         1. มีกิจกรรมและสนับสนุน  หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมใน อปท. : 
         2. มีกิจกรรมและสนับสนุน  หรือยกย่องบุคคนต้นแบบด้านคุณธรรม จริธรรมภายนอก อปท. : 
         3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริธรรม : -ไม่มีการสนับสนุน-
         4. มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต้านการทุจริตของผู้บริหาร : 
         5. มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหากิจการบ้านเมืองที่ดี : 
         6. มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ : 
         7. มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต : 
         8. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท. ทางเว็บไซต์หลักของ อปท. :  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
182. การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         1. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน :  
         2. มีการนำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มาใช้บังคับกับข้าราชการ/พนง.เทศบาล/พนง.ส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
         3. ข้าราชการ/พนง.เทศบาล/พนง.ส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลงนามรับทราบทุกคน ตามประกาศหรือนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม 
         4. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรม : 
         5. มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและข้าราชการ/พนง.เทศบาล/พนง.ส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงนามรับทราบทุกคน : 
         6. มีการขับเคลื่อนโดยกำหนดให้มีโครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการคุณธรรมและจริยธรรมจริงอย่างน้อย 3 โครางการหรือกิจกรรมและลงเว็บไซต์ : 
183. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
         1. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : 
         2. มีแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต : 
         3. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจรรมการป้องกันการทุจริตของอำเภอ/จังหวัด : 
         4. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมป้องกันการทุจริตของหน่วยงานราชการ : 
         5. มีการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือสถาบันพระปกเกล้า : 
         6. มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ : 
         7. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม : 
184. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ชาราชการรักษาวินัย
         1. การจัดทำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ : 
         2. การจัดทำและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ : 
         3. การอบรมหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ : 
         4. การจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ  จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย : 
         5. ในรอบปี  ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย :  -ในรอบปีไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย-
  หน่วยที่ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
185. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)
         1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท. : 
         2. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ได้ทุกขั้นตอน : 
         3. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน : 
         4. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. : 
         5. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น : 
186. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด : 
          2. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ : 
          3. มีการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น : 
         4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) : 
         5. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ITA ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดย่อย : 
  หน่วยที่ 3 การมีระบบ  และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
187. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
         1. มีการกำหนดหน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ อปท. : 
         2. มีการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : 
         3. มีบัญชีเรื่องร้องเรียนและลงรายละเอียดในบัญชีครบ  ถูกต้อง : 
         4. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข : 
         5. มีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ทั้งดำเนินการและไม่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน : 
         6. มีการดำเนินการหรือมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน : 
         7. มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน  ภายนอก  ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน : 
188. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         1. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ : 
         2. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วม : 
         3. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : 
         4. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต : 
         5. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน : 
         6. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม : 
         7. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ : 
         8. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : 
         9. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อปท. : 
  หน่วยที่ 4 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
189. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล  ด้านธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ
         - ไม่มีการการสมัคร
190. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
         - อบต.เกาะสำโรง ไม่มีการถูกชี้มูลความผิด