การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

โพสต์ข้อมูลโดย :

รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

              รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของ บริการ และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมทั้งประเมินความพึง พอใจของประชาชน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล เกาะส าโรง ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมิน และสั่งการในการที่จะน าผลที่ได้ จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ ด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล เกาะส าโรง ที่ให้ความร่วมมือในเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาซึ่งผลสรุปความพึง พอใจในครั้งนี้