การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ

โพสต์ข้อมูลโดย :

การประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ประจำปี พ.ศ. 2563

 

รายละเอียด :  

รายละเอียด :