รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA)

โพสต์ข้อมูลโดย :

รายงานผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนน 79.67  

ระดับผลการประเมิน : B

 

รายละเอียด :