ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน

โพสต์ข้อมูลโดย :

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ที่ 731/2566
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนรับรู้  ร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดำเนินการ  ร่วมติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารราชการ  จึงให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นภาคประชาชน  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  

รายละเอียด  :