กิจการสภาฯ

โพสต์ข้อมูลโดย :

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

  กำหนดสมัยประชุม 
 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

รายงานการประชุมสภาฯ

 สมัยสามัญแรก  ประจำปี พ.ศ.2566  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  สมัยสามัญที่สอง ประจำป
 สมัยสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2566  สมัยสามัญที่สาม  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  สมัยสามัญที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566  


่องทางการรับฟังการประชุมสภาฯ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยสามารถขอลิงค์เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด
ได้ที่ เพจ Facebook