โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

โครงการวันผู้สูงอายุ  ประจำปี 2562

โดยผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้้
1. บริการตรวจสุขภาพ (ช่องปาก, ความดัน, เบาหวาน) และให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านสุขภาพกาย  จิตใจ
2. อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
3. ฟังเทศน์  เจริญธรรม
4. มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
5. สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน 2562  ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ร่วมกับ  ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรงและภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลเกาะสำโรง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: