โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ได้จัดและดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อ

1.ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็กนักเรียน

2.กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรง ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก

3.เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชน โรงเรียน และวัดในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ซึ่งโครงการดังกล่าว ดำเนินการเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562

 

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: