การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566  เวลา10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล  ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566  

          สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงเพื่อรับฟังหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน
อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
ที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้มีส่วนร่วม  ดังนี้

          1) ประชาชนและผู้นำชุมชน  หมู่ที่ 1- 9 ตำบลเกาะสำโรง
          2) หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหลวง, ผอ.โรงเรียนบ้านเขาตก, ผอ.โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง, ผอ.กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก, ผอ.รพ.สต.บ้านแก่งหลวง, ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำมังกรทอง
          3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
          5) 
คณะกรรมการพัฒนา

บันทึกรายงานการประชุม  :  

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: