ข้อบัญญัติ


             ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลายละเอียด :  

 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลายละเอียด :  

 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลายละเอียด :  

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลายละเอียด :  

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง   เรื่อง  ตลาด  พ.ศ. 2549
ลายละเอียด :