สำนักงานปลัด


 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
- ว่าง -

 

หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเกษา เปรมปรีดิ์
 

 

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานการเจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการสังคม

งานการศึกษา

งานสาธารณสุข

 

เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุบลรัตน์  ศรีเชื้อ
 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพรศักดิ์ สงเคราะห์สุข
 

นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรักษ์ ขำสอน
 

 

นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรรษา  ทับทิมศรี

นักวิชาการศึกษา
- ว่าง -

 

นักวิชาการสาธารณสุข
- ว่าง -

นักประชาสัมพันธ์
นายวัฒนกนก รักสาย
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเขมฤทธิ์ เลิศวิโรจน์ถาวร
 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุญฤทธิ์  บุญมาก
 

 

นักพัฒนาชุมชน
นางนภัทร ส่องสว่าง
 


ครู
นางกาญจนา ปู่ดำ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธาทิพย์ ฟ้าสุวรรณ์

 

   

 

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
งานสวัสดิการชุมชน

นางสาวรุ้งนภา  นิลพัตร

ครู
นางสมคิด คำเอก

คีย์ข้อมูล
นางสาวมณีวรรณ  รอดเจริญ

 

     

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญศิริ ล้อเจริญ

พนักงานขับรถยนต์
นายสถาพร พรมมา

       

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภัสสร ถาวรกุล

พนักงานขับรถยนต์
นายเกษม จันทร์โสม

       

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุผา  ดาปาน

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นายธีรนันต์  เตี้ยมเครือ

 

     

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเลอศิริ  จันทร์โสม

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นายวรชิต  นุชพุก

 

     

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวแก้วตา ประยูรโต

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
-

 

     

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นางกุหลาบ  แย้มเชื้อ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายสำราญ เสลาคุณ

 

     

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นางสาวอริสา  เอี่ยมช้อย

พนักงานสูบน้ำ
-

 

       

พนักงานสูบน้ำ
นายอนันต์ ปู่ดำ

 

       

คนงานสูบน้ำ
นายภานุเทพ  ก้านเหลือง