แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงาน 

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   :  

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   :  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   :  

          รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562  :  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   :    

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เเดือน  :  

           รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563  :  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   :  

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เเดือน  :  

          รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564  :  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   :  

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เเดือน  :  

           รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565  :  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   :  

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เเดือน  :  

           รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566  :