กองคลังผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.พัชรารัตน์  กาญจนลาวัณย์

 

งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน

นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ชนัดดา  หาญทนง
 

จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณฐพร  ทองพราย

เจ้าพนักงานพัสดุ
นายประภัสร์  พุ่มแพร

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางธัญญาภรณ์  ชะเอม

 

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมัตติกา  นุชวงศ์