เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

โพสต์ข้อมูลโดย :

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ 2567

ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - กันยายน 2566  

เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  

ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง (งานสวัสดิการสังคม) 

คุณสมบัติของผู้มาลงทะเบียน หลักฐานในการลงทะเบียน

1. ผู้สูงอายุต้องเกิดก่อน  วันที่ 2 กันยายน 2507
2. มีภูมิลำเนาในเขตตำบลเกาะสำโรง
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
    จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออปท.

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
    (ธนาคารกรุงไทยและธกส.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์ 086-1720060, 098-2782629 และ 092-614794