การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นที่ 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
               2.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
               3. การแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: