การประชุมารจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน No Gift Policy 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2565  ได้จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 
 

ในประเด็นที่  1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                   2.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
                   3. การแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

คำอธิบายภาพ: