วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง นายณัฏฐพล ภู่ทองชิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ประธานเปิดงาน
นำโดยนายธนาสิทธิท์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงโรง ปลัด อบต.เกาะสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กรู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: