ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง นำโดยนายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการ "กีฬาเกาะสำโรงเก้าสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
2. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. โครงการวันผู้สูงอายุ
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: