กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
ได้แสดงเจตจำนงสุจริต  ในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหาร
และสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  และได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาฯ
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อให้มีความมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  วัฒนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม 
จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตระหนักและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  รวมทั้งป้องกันการเรียกสินบนหรือรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด  หรือใช้อำนาจ  หรือหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: