ผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

โพสต์ข้อมูลโดย :

ผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

          ตามคำสั่ง 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบททวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  เพื่อให้สอบคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  ระเบียบ  ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
การกระบวนงานตามการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2562  มีจำนวน 1 กระบวนการ

 

ตามรายละเอียด :