แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ-
51
16
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-
255
24
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การใช้ Internet ตำบล-
42
18
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน-
39
12
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21-
39
28
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา-
32
28
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) บุคคลธรรมดา-
38
27
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา-
33
19
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร-
32
27
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต-
29
24
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป-
28
16
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-
33
26
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-
32
28
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด-
27
22
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-
146
23
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีบำรุงท้องที่-
74
25
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีป้าย-
38
30
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-
34
21
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ-
50
29
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-
89
25
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-
31
26
3 มกราคม 2559 การให้บริการของพนักงานของ อบต.เกาะสำโรง
530
35
1 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -เรื่องที่ขอรับบริการ-
44
9
10 ธันวาคม 2558 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
120
36