แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ-
119
41
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-
329
39
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การใช้ Internet ตำบล-
113
37
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน-
97
43
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21-
104
30
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา-
104
37
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) บุคคลธรรมดา-
113
31
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา-
114
31
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร-
41
25
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
45
39
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป-
57
38
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-
44
32
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-
45
57
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด-
48
30
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-
1165
43
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีบำรุงท้องที่-
273
55
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีป้าย-
110
39
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-
54
41
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ-
142
42
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-
280
46
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-
49
33
3 มกราคม 2563 การให้บริการของพนักงานของ อบต.เกาะสำโรง
2000
74
1 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -เรื่องที่ขอรับบริการ-
404
52
10 ธันวาคม 2563 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
217
87