แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ-
196
86
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-
407
95
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การใช้ Internet ตำบล-
202
99
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน-
175
93
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21-
188
79
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา-
174
86
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) บุคคลธรรมดา-
191
89
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา-
184
96
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร-
118
76
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
122
85
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป-
150
77
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-
128
100
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-
126
114
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด-
130
79
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-
1241
98
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีบำรุงท้องที่-
358
110
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีป้าย-
196
100
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-
128
96
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ-
219
93
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-
361
93
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-
117
86
3 มกราคม 2563 การให้บริการของพนักงานของ อบต.เกาะสำโรง
2070
140
1 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -เรื่องที่ขอรับบริการ-
495
100
10 ธันวาคม 2563 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
304
147