แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ-
239
125
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-
445
138
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การใช้ Internet ตำบล-
246
145
3 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน-
218
136
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21-
228
116
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา-
222
127
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) บุคคลธรรมดา-
235
130
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา-
227
138
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร-
164
117
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
158
121
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป-
202
119
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-
165
144
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-
168
150
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด-
182
119
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-
1280
135
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีบำรุงท้องที่-
400
148
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีป้าย-
243
141
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-
173
136
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ-
266
132
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-
411
132
3 มกราคม 2563 การขอรับบริกการ -การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-
162
130
3 มกราคม 2563 การให้บริการของพนักงานของ อบต.เกาะสำโรง
2111
185
1 มกราคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ -เรื่องที่ขอรับบริการ-
537
151
10 ธันวาคม 2563 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
344
192