แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ-
64
23
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-
269
31
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การใช้ Internet ตำบล-
54
25
3 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน-
45
16
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21-
45
31
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา-
46
44
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) บุคคลธรรมดา-
48
31
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา-
48
33
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร-
44
32
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต-
40
39
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป-
44
22
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-
43
35
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-
46
44
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด-
40
27
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-
157
31
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีบำรุงท้องที่-
86
37
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -ชำระภาษีป้าย-
48
32
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-
52
34
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ-
69
36
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-
102
40
3 มกราคม 2559 การขอรับบริกการ -การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-
40
34
3 มกราคม 2559 การให้บริการของพนักงานของ อบต.เกาะสำโรง
545
51
1 มกราคม 2559 แบบสำรวจความพึงพอใจ -เรื่องที่ขอรับบริการ-
59
19
10 ธันวาคม 2558 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
151
43