สำนักงานปลัด


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม
081 736 3644

 

หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเกษา เปรมปรีดิ์

 

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานการเจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการสังคม

งานการศึกษา

งานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญชลี  ขาวขำ
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุบลรัตน์  ศรีเชื้อ
 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพรศักดิ์ สงเคราะห์สุข
 

นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรักษ์ ขำสอน
 

 

นักพัฒนาชุมชน
- ว่าง -

นักวิชาการศึกษา
นางธัญญลักษณ์  เดชชัย

 

นักวิชาการสาธารณสุข
-

นักประชาสัมพันธ์
นายวัฒนกนก รักสาย
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเขมฤทธิ์ เลิศวิโรจน์ถาวร
 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุญฤทธิ์  บุญมาก
 

 

นักพัฒนาชุมชน
นางนภัทร ส่องสว่าง
 


ครู
นางกาญจนา ปู่ดำ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธาทิพย์ ฟ้าสุวรรณ์

 

   

 

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
งานสวัสดิการชุมชน

นางสาวรุ้งนภา  นิลพัตร

ครู
นางสมคิด คำเอก

คีย์ข้อมูล
นางสาวมณีวรรณ  รอดเจริญ

 

     

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพ็ญศิริ ล้อเจริญ

พนักงานขับรถยนต์
นายสถาพร พรมมา

       

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภัสสร ถาวรกุล

พนักงานขับรถยนต์
นายเกษม จันทร์โสม

       

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุผา  ดาปาน

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นายธีรนันต์  เตี้ยมเครือ

 

     

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเลอศิริ  จันทร์โสม

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นายวรชิต  นุชพุก

 

     

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวแก้วตา ประยูรโต

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นายปรีชา   ปลื้มจิต

 

     

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นางกุหลาบ  แย้มเชื้อ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายสำราญ เสลาคุณ

 

     

จ้างเหมาแรงงานทั่วไป
นางสาวอริสา  เอี่ยมช้อย

พนักงานสูบน้ำ
นายอนุชิต เครือเนียม

 

       

พนักงานสูบน้ำ
นายอนันต์ ปู่ดำ

 

       

คนงานสูบน้ำ
นายภานุเทพ  ก้านเหลือง