สมาชิกสภา


 

ประธานสภาฯ
นางกานต์พิชชา นุชวงค์

 

 

รองประธานสภาฯ
นายวสันต์ อ่ำเจริญ

 

เลขานุการสภาฯ
นางธวัลรัตน์ คล้อยเอี่ยม

 นายอดิศักดิ์ ใจมั่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

 นายสน ศิลางาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

 นางดารุณี นิลพัตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

 -
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

 นางมยุรี สินชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

 นางบุญสืบ สีสันต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

 นายศิวัช คชวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

 นางรำเพย ชูชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

 ร.ต.ขจร เยียวยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

 นายนิมิต นาคะสร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

 ร.ต.จำปา สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

 นางเพ็ญแข วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

 นายพิชัย ตันประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘นายไพศาล เซี่ยงคิ้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘นายสมจิตต์ บัวจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙นายธรรมรัตน์ ศรีอุ่มบู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙