สมาชิกสภา


 

 


ประธานสภาฯ
นางกานต์พิชชา  นุชวงค์
โทร. 065 695 5879

 


รองประธานสภาฯ
นายนิมิต   นาคะสร
โทร. 084 770 5188

 


เลขานุการสภาฯ
นางนิภาพักตร์  ขำกุศล
โทร. 081 856 5296

 


นายสุชาติ   ชื่นแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร. 097 1368789

 

นางดารุณี   นิลพัตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร. 084 770 3529


นางรำเพย   ชูชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร. 
084 723 2129


นางสาวโสภิดา   คงกระพันธ์ุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร. 087 043 8096


นายอนุชา    ชูชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 089 578 5868


นายสมเจียก   มหานาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร. 089 549 6993