แผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

รายละเอียด :  

 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 - 2564
ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

รายละเอียด :  

 

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด : 

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจำปี 2561

รายละเอียด :