ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
คำสั่ง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
รายละเอียด
สถิติการให้บริการประชาชน  :  

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติระเบียบเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมายกระจายอำนาจ
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

รายงานการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญแรก  ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัยสามัญที่สอง  ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัยสามัญที่สาม  ประจำปี พ.ศ. 2566

สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พงศ.2566

สมัยสามัญที่สี่  ประจำปี พ.ศ.2566

 

 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   
 ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
  ้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
  แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
 คู่มือสำหรับประชาชน
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน