แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

 

คำสั่ง  เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ 2561