แผนอัตรากำลัง


 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ประกาศโครงสร้าางส่วนราชการ พ.ศ. 2546 -2566 ฉบับปรังปรุง

ประกาศโครงการส่วนราชการ 2564-2566

ประกาศโครงการส่วนราชการ พ.ศ.2563

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ.2560
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

  นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

ข้อ 24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ อบต.เกาะสำโรง 2566

ข้อ 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หมวด 4 การคัดเลือก ส่วนที่ 1 การสอบแข่งขัน

 

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 14 การสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (การสรรหา)

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

 

       (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หมวด 5 การบรรจุุและแต่งตั้ง

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ. 2562

       (3) การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หมวด 12 การบริหารงานบุคคล                                                  

         ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.เกาะสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566  

 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 2566

       (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

         พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงาน กจ  กท และก.อบต เรื่อง ซักซ้่อมแนวทางการประเมินผลการประเมินลูกจ้างประจำ เริ่มใช้ 30 กย 59

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน)

       (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) พ.ศ.2558

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558  และ หลักเกณฑ์การสอบสวน การลงโทษทางวินัย      

         พ.ศ.2558

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น                           

         (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารงานตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ

ข้อ 26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565

 

ข้อ 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566

  ประกาศเจตนารมณ์  No Gift Policy

ข้อ 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2566

 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2566

 นโยบายบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2566
 
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2566
 
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
 
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565

ข้อ 33 รายงานตามนโยบาย  (์No Gift Policy)

 ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy

 รายงาน No Gift Policy ปี 2566

 รายงานผล No Gift Policy  ต่อนายอำเภอ

 ประกาศ No Gift Policy ประจำปี 2566  เพิ่ม

 รายงาน No Gift Policy 20  มิถุนายน 2566

 

ข้อ 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565
 
ข้อ 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.เกาะสำโรง 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม
 
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของอบต.เกาะสำโรง ส่งเสริมจริยธรรมของ อบต.เกาะสำโรง  ประจำปี 2566
 
ข้อ 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้
 
 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน 2566
 ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนลา2566
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2566
 
- คำสั่งรักษาราชการแทน
 

  คำสั่งรักษาราชการแทน 2566

- คำสั่งปฏิบัติราชการแทน

 คำสั่งปฏิบัติราชการแทน 2566