แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ประกาศโครงสร้าางส่วนราชการ พ.ศ. 2546 -2566 ฉบับปรังปรุง

ประกาศโครงการส่วนราชการ 2564-2566

ประกาศโครงการส่วนราชการ พ.ศ.2563

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ.2560
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565

 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ อบต.เกาะสำโรง 2565

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หมวด 4 การคัดเลือก ส่วนที่ 1 การสอบแข่งขัน

 

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 14 การสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (การสรรหา)

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

 

       - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หมวด 5 การบรรจุุและแต่งตั้ง

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ. 2562

       - การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  หมวด 12 การบริหารงานบุคคล                                                  

         ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

       - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

         พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงาน กจ  กท และก.อบต เรื่อง ซักซ้่อมแนวทางการประเมินผลการประเมินลูกจ้างประจำ เริ่มใช้ 30 กย 59

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน)

       - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) พ.ศ.2558

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558  และ หลักเกณฑ์การสอบสวน การลงโทษทางวินัย      

         พ.ศ.2558

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)

         พ.ศ.2561

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารงานตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ

ข้อ 28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564

ข้อ 34  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

โยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2565

นโยบายไม่รับของขวัญ 2565 อบต.เกาะสำโรง LOGO

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริต 2565

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม 2565

 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2565

 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2565

 ประกาศมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2565
 
 นโยบายบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565
 
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2565
 
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565

 

- คำสั่งรักษาราชการแทน

 คำสั่งรักษาราชการแทน 2564

- คำสั่งปฏิบัติราชการแทน

 คำสั่งปฏิบัติราชการแทน 2564