แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ. 2567-2569

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรังปรุง

ประกาศโครงการส่วนราชการ 2564-2566

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ.2563

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ พ.ศ.2560
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

มาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567

  ผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

ข้อ 19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  1.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

    2.แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

   3.เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ อบต.เกาะสำโรง 

ข้อ  20 ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  1.ประมาณจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

  2.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องภิ่น

  3.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ  21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 1.แต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม อบต.เกาะสำโรง 

  2.แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม
  3.กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของอบต.เกาะสำโรง 
 

ข้อ 26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  1.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 ภาษาไทย

  2.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 ภาษาอังกฤษ

ข้อ 27  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  1.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  2.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ข้อ 28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566