แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียด : 
 


 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด : 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด :