คณะผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม

 

 

รองนายก อบต.เกาะสำโรง

นายทวิช  เลิศวิโรจน์ถาวร
 

รองนายก อบต.เกาะสำโรง

นายเกอรี่  บุญสมบัติ
 

เลขานุการนายก อบต.เกาะสำโรง

นายวรวิก ฟ้าสุวรรณ์

ที่ปรึกษานายก อบต.เกาะสำโรง

นายอภินันท์ บุญมาก