คณะผู้บริหาร


 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม
เบอร์โทร 085 265 0033

รองนายก อบต.เกาะสำโรง
นายวัชรณาน์  เลิศวิโรจน์ถาวร
เบอร์โทร  092 616 6159

รองนายก อบต.เกาะสำโรง
นางวัฒนา   บุญสมบัติ
เบอร์โทร  081 941 9486

 

เลขานุการนายก อบต.เกาะสำโรง
นายวรวิก   ฟ้าสุวรรณ์
เบอร์โทร  062 528 6255