รายงานการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)

โพสต์ข้อมูลโดย :

รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2562

(ระดับองค์กร)

รายละเอียด :