โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

"เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง มีสุขภาพกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคมที่ดี"

ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะสำโรง  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะสำโรง

และภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: