การประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566 โดยก่อนการประชุมนายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง เป็นประธานในการประดับขีดเครื่องหมายให้กับนางวัฒนา บุญสมบัติ รองนายกอบต.เกาะสำโรง พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และเข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยมีนายก อบต.เกาะสำโรง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการฝ่ายสภา (คณะกรรมการแปรญัตติ)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (วาระที่ 1 รับหลักการ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.เกาะสำโรง ประจำปี พ.ศ.2566
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: