รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

โพสต์ข้อมูลโดย :

-  รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมืองกาญจนุนรี  จังหวัดกาญจนบุรี

-  กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
  หรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรง  ซึ่งเป็นผู้ประสพปัญหาทางสังคมกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

-  ภาพถ่ายที่จอดรถสำหรับคนพิการ

-  การปรับปรุงซ่อมแซม/ดูแลรักษาห้องน้ำคนพิการให้มีความสะอาดเหมาะสมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา

-  ภาพถ่ายห้องน้ำสำหรับคนพิการ

รายละเอียด :