การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

รายละเอียด :