สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานของคณะกรรมการแปรญัตตืที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 แปรญัตติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 3 ลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบแระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: