การให้บริการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (E-Service)

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประชาสัมพันธ์

การให้บริการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ (E-Service)

                        ตามที่พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ  เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการ  การอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ซึ่งสามารถทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  นั้น

                        เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางระบบออนไลน์  (E-Service) ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง www.kohsamrong.go.th  โดยมีบริการผ่านทางระบบออนไลน์ (E-Service)  ดังนี้
                                                          1. ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค  https://forms.gle/p6BwvFLdEFRmWKRa7
                                                          2. แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  
https://forms.gle/ANnso9MJrf5xSgNs9
                                                          3. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  https://forms.gle/km8j6aY8A7TJM7cbA

                                                          4. ขั้นตอนการใช้บริการ E-service

  และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ  รายละเอียด  :